شنبه 5 آذر 1401   12:09:53

گردهمایی همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتخاب همکار نمونه مرداد و شهریور ۱۴۰۰

1400/8/29 شنبه
.
درگردهمایی همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن بررسی اقدامات انجام شده و چالش های موجود نوید حسین زاده از گروه زیرساخت و مهدی تبیانی از گروه نرم افزار به عنوان همکاران نمونه مرکز برای مرداد  و شهریور ۱۴۰۰ برگزیده شده و لوح تقدیر به رسم یادبود از طرف رییس مرکز دکتررضا شهبازیان به دو همکار نمونه تقدیم شد.